sekretariat@sp7koszalin.pl

 

aktualnosci obrazek1a googleclass

 


Wolontariat

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

na rok szkolny 2022/2023

(plik PDF regulaminu)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • · Wolontariat – to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących,

wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

 • · Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.

Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka

pomoc jest potrzebna.

 • · Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły

włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo –

wychowawczą prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak

również pozarządowe. Jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w

środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy

charytatywne.

 • · Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy, których wyznacza dyrektor szkoły.

Wolontariusze działają pod ich kierunkiem. Koordynatorzy czuwają nad tym, aby

działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła.

 1. CELE DZIAŁANIA:
 • · Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i

lokalnego.

 • · Zaangażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,

zapoznanie z ideą wolontariatu.

 • · Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

 • · Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
 • · Wspieranie ciekawych inicjatyw szkolnych i lokalnych np. kwesty, koncerty, pikniki.
 • · Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy

szkolnej

i pomoc nauczycielom w organizowaniu działań różnego typu.

 • · Pomoc w działaniach szkoły i wszystkich imprezach szkolnych, różnego typu i o

różnym charakterze.

 • · Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje np. Wielka

Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 • · Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

Prawa:

 • · Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 • · Wolontariusz może przystąpić do Klubu w dowolnym momencie za zgodą opiekunów

Koła oraz za zgodą rodziców, pod warunkiem nieodpłatnego przepracowania wymaganej

ilości godzin w trakcie bieżącego roku szkolnego.

 • · Wolontariusz ma prawo do zgłaszania swoich pomysłów i inicjatyw oraz do wsparcia ze

strony opiekunów Koła.

 • · Wolontariusz może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, za zgodą

opiekunów Koła.

Obowiązki:

 • · Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna po uprzednim

dostarczeniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców.

 • · Wolontariusz powinien zaangażować się w działalność Koła w wymiarze minimum 26

godzin w trakcie całego roku szkolnego.

 • · Każdorazowo wolontariusz ma obowiązek dostarczyć zgodę rodzica na podejmowaną

inicjatywę, która jest organizowana poza terenem szkoły np. piknik, kwesta.

 • · Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i

pomoc w domu.

 • · Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i

warsztatach dla wolontariuszy.

 • · Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

 • · Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być

przykładem dla innych.

 • · Każdy członek Koła przestrzega zasad zawartych w regulaminie Koła, kieruje się

bezinteresownością, chęcią pomocy innym oraz troską, przestrzega zasady życzliwości,

wzajemnego szacunku, prawdomówności, równości, odpowiedzialności, zachowania

dyskrecji oraz ogólnoprzyjętych zasad moralnych.

 • · Każdy wolontariusz otrzymuje kartę aktywności, która jest pisemnym zaświadczeniem o

wykonanej pracy. Wszystkie działania zatwierdza podpisem nauczyciel koordynujący

oraz opiekun Koła.

* W przypadku, kiedy wolontariusz nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, zostanie usunięty z

Koła.

* Sprawy nieobjęte regulaminem regulują postanowienia Statutu Szkoły.

 1. OBSZARY DZIAŁANIA:
 • · Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie.
 • · Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko

szkolne (działalność na rzecz szkoły) i środowisko lokalne (poza terenem szkoły).

Uwaga

Uczeń naszej szkoły może działać jako wolontariusz poza środowiskiem szkolnym. W przypadku

wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie dokonuje się po weryfikacji

zaświadczeń oraz innych dokumentów wydanych przez opiekunów organizacji, w której

aktywność była realizowana.

 1. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY:
 • · Uczeń, który wywiązał się z powierzonych mu zadań i przepracował wymaganą ilość

godzin, na podstawie okazanej karty aktywności otrzymuje wpis w formie pochwały do

dziennika elektronicznego.

 • · Dyplom uznania za aktywne działanie na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu.
 • · Uczniowie klas VIII, otrzymują informację na świadectwie szkolnym, dzięki czemu

posiadają dodatkowe punkty, które są brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól

średnich.

 1. STRUKTURA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:
 • · Na czele Koła Wolontariatu stoją koordynatorzy wolontariatu.
 • · Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z innymi nauczycielami.
 • · Działania są oparte o przygotowany przez opiekunów harmonogram działań, a także

bieżące inicjatywy szkolne i pomysły wolontariuszy.

 1. SPOSOBY EWALUACJI:
 2. Karta aktywności wolontariusza.
 3. Rejestr akcji charytatywnych, fundacji, instytucji, w których są obecni wolontariusze.
 4. Ankieta dla wolontariuszy.
 5. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu.
 6. Podziękowania od osób i instytucji.
 7. Zdjęcia z imprez umieszczane na stronie internetowej szkoły lub na szkolnym

Facebooku.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Katarzyna Gospodarska, Paulina Knap, Iwona Wasilewska, Grażyna Wojdan-Szymczak.

 

Załącznik 1. Wzór zgody dla rodzica

Załącznik 2. Karta aktywności wolontariusza

Załącznik 3. Harmonogram działań na rok szkolny 2022/2023

Załącznik 4. Regulamin określający zasady dokonywania wpisów na świadectwie dotyczących

szczególnych osiągnięć ucznia w formie wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 7

w Koszalinie.

Załącznik 5. Zaświadczenie o działalności ucznia poza środowiskiem szkolnym.


 

 

Gorący posiłek

posilekRED

covid 19

Świetlica szkolna

Nasi uczniowie

uczniowie2020

Kl.5b w Biskupinie

Co się dzieje w kl. 2c

Święto drzewa

 

giz

Kreatywny Świetliczak

kreatywny

szkolazklasa  szkolabezprzemocy  pajacyk  pobranekoszalin pelnia zycia 
bezpiecznadrogadoszkoly