www.mamboteam.com
Serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 7 im.I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie Advertisement
Szóstoklasisto !
30.11.2015.
 
 
Nabór do klasy pierwszej Drukuj
 

 Rodzice dzieci pięcioletnich zobowiązani są do wzięcia udziału w naborze do przedszkoli  w celu realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem www.nabory.eduportal.koszalin.pl

 

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM.I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W KOSZALINIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

I. Zasady naboru:

1.Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w systemie elektronicznym pod adresem:

http://nabory.eduportal.koszalin.pl zgodnie z podanym poniżej

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

do 23 marca 2015 r.

Publikacja w systemie naboru elektronicznego pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ oferty edukacyjnej koszalińskich szkół podstawowych

od 2 kwietnia 2015 r.

do 8 maja 2015 r. do godz. 1500

Składanie przez rodziców za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/:

- zgłoszenia podjęcia nauki w klasie I w obwodowej szkole podstawowej dziecka

- podania o przyjęcie dziecka na wolne miejsca do klasy I szkół podstawowych spoza obwodu

Powyższe dokumenty (zgłoszenie lub podanie) wygenerowane z systemu naboru, wydrukowane i podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

15 maja 2015 r. godz. 1500

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły spoza obwodu

od 15 maja 2015 r.

do 20 maja 2015 r. do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodziców woli podjęcia nauki w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane spoza obwodu

22 maja 2015 r. godz. 1500

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

do 29 maja 2015 r.

Składanie w szkole podstawowej wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

2. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu, które w 2015 r.ukończą:

- 6 lat (dzieci urodzone w 2009 r.).
- 7 lat (dzieci urodzone w 2008 r., które jeszcze nie rozpoczęły nauki).

4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają z urzędu zapewnione miejsce w szkole i są przyjmowane na wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony drogą elektroniczną

.

5. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej polega na wprowadzeniu informacji do systemu informatycznego w ramach Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą http://nabory.eduportal.koszalin.pl

o dokonanym przez rodziców/opiekunów prawnych wyborze placówki.

6. Wydrukowane i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zgłoszenie należy złożyć w kancelarii szkoły.

7. W terminie wskazanym w harmonogramie naboru do szkół podstawowych (od 15 maja 2015 r. do 20 maja 2015 r.) należy potwierdzić w kancelarii szkoły wolę podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie.

8. W przypadkach uzasadnionych z ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

9. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka za mieszkałego w obwodzie szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

10. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły zostaną przyjęte w miarę wolnych miejsc na zasadach rekrutacji na wolne miejsca.

 

II ZASADY REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA

1 Rekrutacji podlegają uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły

2. Kryteria dla kandydatów spoza obwodu ubiegających się o przyjęcie do szkoły są określone na stronie

naboru:

http://nabory.eduportal.koszalin.pl. oraz poniżej.


 

Kryterium

Liczba punktów

Sposób dokumentowania

Zamieszkanie dziecka w Koszalinie

50 pkt

Oświadczenie

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

100 pkt

-

Kandydat, który w roku szkolnym 2014/15 uczęszczał do oddziału przedszkolnego
w szkole wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

30 pkt

-

Kandydat, którego rodzice pracują na terenie obwodu szkoły, wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

5 pkt za każdego rodzica

Zaświadczenia o miejscu pracy

Kandydat, który w roku szkolnym 2014/15 uczęszcza do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji

5 pkt

Zaświadczenie z przedszkola

Kandydat, którego przynajmniej jedno
z rodziców zameldowane jest w Koszalinie

5 pkt za każdego zameldowanego rodzica

Okazanie dowodu osobistego rodzica / rodziców -oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w Koszalinie,
- zaświadczenie o miejscu pracy rodzica na terenie obwodu SP nr 7 znajdującego się w obwodzie SP nr 7,
- okazanie dowodu osobistego potwierdzającego zameldowanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka w Koszalinie.

 

4. Dyrektor szkoły w celu prowadzenia rekrutacji dzieci spoza obwodu powołuje komisję rekrutacyjną

6. Uzasadnienie, o którym mowa w pkt 4 sporządza się w ciągu 5 dni.

7. Rodzic może w terminie 7 dni wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

8. Decyzja wydana przez Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni jest decyzją ostateczną

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 7 obejmuje ulice:  

 4-go Marca , Andrzeja Struga ,Artura Grottgera,Bajkowa ,Hołdu Pruskiego, ,Jana Kasprowicza, Janusza Korczaka,Józefa Chełmońskiego,  Stanisława Wyspiańskiego, Karola Szymanowskiego od nr 1 do nr 32, Kazimierza Tetmajera,Kubusia Puchatka , Leopolda Staffa , Marii Konopnickiej , Piaskowa, Sezamkowa, Stanisława Moniuszki , Władysława Reymonta,Stefana Żeromskiego ,Sybiraków, Strażacka, Tadeusza Boya Żeleńskiego ,Wojska Polskiego, Zwycięstwa od nr 139 do nr 219 - strona nieparzysta, Zwycięstwa od nr 140  do nr 200 - strona parzysta , Żwirowa

 

Oferta Drukuj


 
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W KOSZALINIE   

RODZICE! WYBRALIŚCIE JUŻ SZKOŁĘ DLA WASZEGO DZIECKA?

JEŚLI NIE, TO ,,SIÓDEMKA” ZAPRASZA  !

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?
-         wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli
·       realizująca i wciąż tworząca innowacje i programy autorskie, co daje większe możliwości rozwoju uczniom (ekologia, języki, informatyka, teatr, itp.);
·       zapewniają dzieciom ciekawe w formie i treści zajęcia, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów;
-         współpraca z przedszkolami, aby zapewnić uczniom klas pierwszych poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i interesujących przeżyć
:·       pogadanki dla rodziców 6 - latków organizowane w przedszkolach,

·       pomoc dziecku w poznaniu i przyzwyczajeniu się do nowego otoczenia,

·       umożliwienie rodzicom pobytu z dziećmi w szkole, oraz stałych kontaktów z nauczycielem, szczególnie w początkowym okresie nauki,

-do tego:

-         piękne, przyjazne położenie budynku

-         plac zabaw  wybudowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 

-         nowoczesne boisko oraz z bieżnia i skocznia lekkoatletyczna

-         wyremontowane sale lekcyjne, odpowiednio wyposażone dla potrzeb dzieci

-         sala do gimnastyki korekcyjnej dla kl. I-III

-         zajęcia szachowe w klasach I-IV

-         gry i zabawy ruchowe dla uczniów klas I-III

 -         obowiązkowa nauka języka angielskiego od klasyI

 -   dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu

-      kącik internetowy - e-kiosk

-         biblioteka w godz. 800-1500 a w piątki 800-1400

-         czytelnia wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (5 stanowisk komputerowych)

-         świetlica szkolna w godz. 700-1630

-         możliwość wykupienia smacznych obiadów

-          opieka pielęgniarki

-         pomoc pedagoga

 -         opieka logopedyczna

-           ciekawe zajęcia pozalekcyjne (zajęcia korekcyjno

 – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne)

-         wypracowane, wieloletnie tradycje

-              grupy sportowe o profilu : piłka ręczna la dziewcząt oraz piłka nożna dla chłopców (od klasy IV)

-         jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ

-         posiadamy certyfikaty i tytuły„Bezpiecznej szkoły”, Europejską Odznakę Jakości zdobytą za realizacje projektu eTwinning , Polską Odznakę Jakości zdobytą za realizację projektu w programie eTwinning, Tytuł Szkoły Odkrywania Talentów, Tytuł Szkoły Myślenia

-         realizujemy  programy „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” , „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”  „Szkoła bez przemocy","Lepsza szkoła”,"Między nami kobietkami","Lepszy start","Przyroda wokół nas- Ptaki","Cała Polska czyta dzieciom","Mam haka na raka"

Przy współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli nasza szkoła stanie się modelem szkoły idealnej, a każdy uczeń będzie mógł osiągnąć sukcesy w wielu dziedzinach.W pracy z dziećmi kierujemy się zasadami życzliwości, poszanowania godności, odpowiedzialności i optymizmu.

ZAPRASZAMY !!!!!!!       

 Szczegółowe informacje: Sekretariat szkoły tel.94 3480704

Osobiście w godz.800- 1400

e-mail:sekretariat@sp7koszalin.pl                           strona:www.sp7.koszalin.pl 

BUDYNEK                                                                                                  

-    w budynku znajdują się jasne, wyremontowane sale lekcyjne, odpowiednio wyposażone;
-dysponujemy nowocześnie wyposażoną salą do gimnastyki korekcyjnej dla kl. I-III;

-         zajęcia językowe odbywają się w sali do nauki języka;

-         posiadamy salę gimnastyczną;
-         w szkole istnieje biblioteka wraz z czytelnią, gdzie młodsze dzieci mogą miło spędzić czas w godz. 800-1500  ,piątek 800-1400     
-         działa świetlica szkolna, która proponuje wiele ciekawych zabaw oraz opiekę w godz. 700-1630
-         oferujemy też możliwość wykupienia smacznych obiadów, gdyż w szkole działa stołówka;
-         w szkole zapewniamy opiekę pielęgniarki;
-         na pełnym etacie szkoła zatrudnia pedagoga, który współpracuje z PP, MOPS, Opieką Społeczną, TPD itp. instytucjami, co zapewnia całkowitą opiekę dzieciom z naszej szkoły.   

KADRA

 -         w szkole zatrudniona jest w pełni wykwalifikowana kadra nauczycieli;
-         nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz kursach,
 -         realizują i wciąż tworzą innowacje i programy autorskie, co daje większe możliwości rozwoju uczniom
-         nauczyciele dzięki swym kwalifikacjom, zapewniają dzieciom ciekawe w formie i treści zajęcia, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów;
-         gwarantują poczucie bezpieczeństwa;
-         dostosowują programy do potrzeb dzieci i dobierają podręczniki w taki sposób, aby nauka dawała dzieciom radość;
-         współpracują z przedszkolami, aby zapewnić uczniom klas pierwszych poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i interesujących przeżyć:
·       pogadanki dla rodziców 6 - latków organizowane w przedszkolach,
·       pomoc dziecku w poznaniu i przyzwyczajeniu się do nowego otoczenia
,·       umożliwienie rodzicom pobytu z dziećmi w szkole, oraz stałych kontaktów z nauczycielem, szczególnie w początkowym okresie nauki,
-         tworzą przyjazną atmosferę, wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz integrują rodziców ze szkołą. 

ZAJĘCIA                                                                                                                                                          

 ·      szkoła oferuje wiele ciekawych zajęć dziennych i pozalekcyjnych:·        naukę  języka angielskiego  od I klasy w ramach zajęć dziennych;·       dostosowanie zajęć z języka angielskiego (odpłatnie) do godzin lekcyjnych;
·       zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci potrzebujących pomocy;
·       zajęcia wyrównawcze;
·       gimnastyka korekcyjna;
 ·       zajęcia plastyczne;                                           
 ·       zajęcia informatyczne;                                              
 ·      imprezy i zajęcia związane z realizacją programów autorskich;  wycieczki;
·       udział w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych;
·     udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
·       andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe. 
BEZPIECZEŃSTWO
 -         zapewniamy stałą opiekę dzieciom znajdującym się na terenie szkoły;
-         współpracujemy z policją, organizując wiele spotkań z przedstawicielem policji;  
 -         uczymy dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach;   
  -         zapewniamy bezpieczeństwo przy pasach obok szkoły;
-         dbamy o to, aby w naszej szkole nie było narkotyków.                                                                                                              

TRADYCJE

 - wypracowaliśmy wiele tradycji, które weszły do kalendarza szkolnego:
·       Uroczyste pasowanie na ucznia,
·       Sprzątanie Świata
,·       Kiermasz świąteczny,
·       Apele podsumowujące pracę
,·       Dzień Babci i Dziadka,
·       Dzień Mamy i Taty,
·       Dzień Ziemi,
·       Święto wiosny,
·       Dzień sportu,
 ·        Konkurs Kolęd 
·       Konkursy i wiele innych.   
Zapraszamy do naszej szkoły!

          

Zmieniony ( 24.03.2015. )
 
Z życia szkoły
20101218_2069222564_1b.jpg
 
Top! Top!