www.mamboteam.com
Serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 7 im.I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie Advertisement
Start
21.10.2016.
 
 
Nabór do klasy pierwszej Drukuj

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r.

- godz. 900 klasy  1 – 2     

  – godz. 8:30 kl. 1 spotkanie z wychowawcą w sali 

 

ROK SZKOLNY  2016/2017

Sześciolatku witaj w szkole-SP7 Koszalin

zobacz filmik  -- https://www.youtube.com/watch?v=gE-FyhRCgSE&feature=youtu.be

 

 

Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej zostanie umieszczony na stronie internetowej naboru w zakładce

"Do pobrania" .

 

Link do strony dla rodziców w naborze

https://naborsp-kandydat.eduportal.koszalin.pl/koszalin/Page.mvc/Index

 


Wypełniony i podpisany druk

należy dostarczyć do szkoły,

do której dziecko zostało zakwalifikowane

do dnia 24 maja.2016r. do godz. 15.00


 
Dyrekcja Szkoły podaje do wiadomości:
Harmonogram czynności.w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin oraz kryteria naboru i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
a także liczby punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria.( na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2015r.

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu

uzupełniającym

na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto

Koszalin


L.p.

Rodzaj czynności

Termin

I. Postępowanie rekrutacyjne

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 kwietnia 2016

do 29 kwietnia 2016 do godz. 1500

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 kwietnia 2016 do 15 kwietnia 2016

do godz. 1500

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty

od 19 kwietnia 2016 do 22 kwietnia 2016

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

25 kwietnia 2016 godz. 1200

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

do 5 maja 2016

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 maja 2016

godz. 15:00

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 24 maja 2016

do godz. 15:00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 maja 2016

godz. 15:00

II. Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 czerwca 2016 do 24 czerwca 2016

do godz. 1500

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 1 czerwca 2016

do 10 czerwca2016

do godz. 1500

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty

do 15 czerwca 2016

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

do 17 czerwca 2016

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty

do 29 czerwca 2016

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 czerwca 2016

godz. 1500

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

do 4 lipca 2016

do godz. 1500

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 lipca 2016

godz. 1500

 

  UCHWAŁA NR XVI/200/2015

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów

obowiązujących w postępowaniu

rekrutacyjnym do klas pierwszych

publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin,

 liczby punktów za każde

z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich

potwierdzenia

Na podstawie art. 20e ust. 3, ust. 4 i ust. 7, art.

20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.

 

 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z

2005 r.

Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz.

1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr

249 poz. 2104;

z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr

227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80

poz. 542,

Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz.

1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz.

416, Nr 145

poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z

2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz.

458,

Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr

44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr

148

poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz.

654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012

r. poz. 941,

poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191,

poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz.

7, poz. 290,

poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz.

1146, poz. 1877; z 2015 r. poz. 357, poz. 1240,

poz. 1629)Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co

następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące, w

postępowaniu rekrutacyjnym do klas

pierwszych publicznych

szkół podstawowych, prowadzonych przez

Gminę Miasto Koszalin dla kandydatów

zamieszkałych poza

obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła

dysponuje wolnymi miejscami oraz liczbę

punktów za kryteria:

1) kandydat, którego rodzeństwo w kolejnym

roku szkolnym będzie uczęszczało do szkoły

podstawowej

wskazanej na pierwszym miejscu listy

preferencji – 100 pkt;

2) kandydat zamieszkały w Koszalinie – 50 pkt;

3) kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o

przyjęcie do szkoły wskazanej we wniosku

o przyjęcie jako pierwszej na liście

preferowanych szkół – 50 pkt;

4) kandydat kończący 6 lat w roku

kalendarzowym, w którym ubiega się o

przyjęcie do szkoły; kryterium

stosuje się tylko do szkoły wskazanej, jako

pierwszej na liście preferowanych szkół – 30

pkt;

5) kandydat, którego oboje rodzice

(opiekunowie prawni) zameldowani są w

Koszalinie, kryterium stosuje się

odpowiednio do rodzica (opiekuna prawnego)

samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;

6) kandydat, który w chwili składania wniosku

o przyjęcie, uczęszcza do przedszkola

znajdującego się

w obwodzie szkoły podstawowej, wskazanej

jako pierwszej na liście preferowanych szkół

5 pkt.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do

potwierdzenia kryteriów są:

1) zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata

do przedszkola;

2) dokument potwierdzający zameldowanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się

Prezydentowi Miasta Koszalina.

DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 272

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna

Kościńska

Dziennik Urzędowy Województwa

Zachodniopomorskiego – 2-272Poz 

 

 

 

 

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 7 

 UCHWAŁA NR XVII/215/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.
ww sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Koszalin

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE  z  DNIEM 1 WRZEŚNIA 2016 roku

Obwód Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Wojska Polskiego 36 w Koszalinie  obejmuje ulice:

1. 4-go Marca

2. Andrzeja Struga

3. Artura Grottgera

4. Bajkowa

5. Bartosza Głowackiego

6. Hołdu Pruskiego

7. Jana Kasprowicza

8. Jana Matejki

9. Janka Stawisińskiego – od nr 9 do końca – strona nieparzysta

10. Janusza Korczaka

11. Jedności

12. Józefa Chełmońskiego

13. Karola Szymanowskiego – od nr 2 do 18 – strona parzysta, od nr 1 do 11 – strona nieparzysta

14. Kazimierza Tetmajera

15. Kubusia Puchatka

16. Leopolda Staffa

17. Ludwika Waryńskiego

18. Marii Konopnickiej

19. Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 1 do nr 35 strona nieparzysta, od nr 2 do nr 42 strona

parzysta

20. Piaskowa

21. Plac Wolności

22. Plac Zwycięstwa

23. Pocztowa

24. Racławicka

25. Rotmistrza Witolda Pileckiego

26. Rudolfa Clausiusa

27. Tadeusza Kościuszki od nr 1 do 7 – strona nieparzysta, od nr 2 do 18 – strona parzysta

28. Sezamkowa

29. Stanisława Moniuszki

30. Stanisława Wyspiańskiego

31. Stefana Żeromskiego

32. Sybiraków

33. Tadeusza Boya Żeleńskiego

34. Władysława Andersa od nr 16 do końca – strona parzysta, od nr 17 do końca – strona

nieparzysta

35. Władysława Reymonta

36. Wojska Polskiego

37. Zwycięstwa od nr 105 do nr 219 - strona nieparzysta, od nr 114 do nr 200 - strona parzysta

38. Żwirowa
 

Oferta Drukuj


 
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W KOSZALINIE   

RODZICE! WYBRALIŚCIE JUŻ SZKOŁĘ DLA WASZEGO DZIECKA?

JEŚLI NIE, TO ,,SIÓDEMKA” ZAPRASZA  !

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?
-         wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli
·       realizująca i wciąż tworząca innowacje i programy autorskie, co daje większe możliwości rozwoju uczniom (ekologia, języki, informatyka, teatr, itp.);
·       zapewniają dzieciom ciekawe w formie i treści zajęcia, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów;
-         współpraca z przedszkolami, aby zapewnić uczniom klas pierwszych poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i interesujących przeżyć
:·       pogadanki dla rodziców 6 - latków organizowane w przedszkolach,

·       pomoc dziecku w poznaniu i przyzwyczajeniu się do nowego otoczenia,

·       umożliwienie rodzicom pobytu z dziećmi w szkole, oraz stałych kontaktów z nauczycielem, szczególnie w początkowym okresie nauki,

-do tego:

-         piękne, przyjazne położenie budynku

-         plac zabaw  wybudowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 

-         nowoczesne boisko oraz z bieżnia i skocznia lekkoatletyczna

-         wyremontowane sale lekcyjne, odpowiednio wyposażone dla potrzeb dzieci

-         sala do gimnastyki korekcyjnej dla kl. I-III

-         zajęcia szachowe w klasach I-IV

-         gry i zabawy ruchowe dla uczniów klas I-III

 -         obowiązkowa nauka języka angielskiego od klasyI

 -   dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu

-      kącik internetowy - e-kiosk

-         biblioteka w godz. 800-1500 a w piątki 800-1400

-         czytelnia wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (5 stanowisk komputerowych)

-         świetlica szkolna w godz. 700-1630

-         możliwość wykupienia smacznych obiadów

-          opieka pielęgniarki

-         pomoc pedagoga

 -         opieka logopedyczna

-           ciekawe zajęcia pozalekcyjne (zajęcia korekcyjno

 – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne)

-         wypracowane, wieloletnie tradycje

-              grupy sportowe o profilu : piłka ręczna la dziewcząt oraz piłka nożna dla chłopców (od klasy IV)

-         jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ

-         posiadamy certyfikaty i tytuły„Bezpiecznej szkoły”, Europejską Odznakę Jakości zdobytą za realizacje projektu eTwinning , Polską Odznakę Jakości zdobytą za realizację projektu w programie eTwinning, Tytuł Szkoły Odkrywania Talentów, Tytuł Szkoły Myślenia

-         realizujemy  programy „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” , „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”  „Szkoła bez przemocy","Lepsza szkoła”,"Między nami kobietkami","Lepszy start","Przyroda wokół nas- Ptaki","Cała Polska czyta dzieciom","Mam haka na raka"

Przy współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli nasza szkoła stanie się modelem szkoły idealnej, a każdy uczeń będzie mógł osiągnąć sukcesy w wielu dziedzinach.W pracy z dziećmi kierujemy się zasadami życzliwości, poszanowania godności, odpowiedzialności i optymizmu.

ZAPRASZAMY !!!!!!!       

 Szczegółowe informacje: Sekretariat szkoły tel.94 3480704

Osobiście w godz.800- 1400

e-mail:sekretariat@sp7koszalin.pl                           strona:www.sp7.koszalin.pl 

BUDYNEK                                                                                                  

-    w budynku znajdują się jasne, wyremontowane sale lekcyjne, odpowiednio wyposażone;
-dysponujemy nowocześnie wyposażoną salą do gimnastyki korekcyjnej dla kl. I-III;

-         zajęcia językowe odbywają się w sali do nauki języka;

-         posiadamy salę gimnastyczną;
-         w szkole istnieje biblioteka wraz z czytelnią, gdzie młodsze dzieci mogą miło spędzić czas w godz. 800-1500  ,piątek 800-1400     
-         działa świetlica szkolna, która proponuje wiele ciekawych zabaw oraz opiekę w godz. 700-1630
-         oferujemy też możliwość wykupienia smacznych obiadów, gdyż w szkole działa stołówka;
-         w szkole zapewniamy opiekę pielęgniarki;
-         na pełnym etacie szkoła zatrudnia pedagoga, który współpracuje z PP, MOPS, Opieką Społeczną, TPD itp. instytucjami, co zapewnia całkowitą opiekę dzieciom z naszej szkoły.   

KADRA

 -         w szkole zatrudniona jest w pełni wykwalifikowana kadra nauczycieli;
-         nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz kursach,
 -         realizują i wciąż tworzą innowacje i programy autorskie, co daje większe możliwości rozwoju uczniom
-         nauczyciele dzięki swym kwalifikacjom, zapewniają dzieciom ciekawe w formie i treści zajęcia, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów;
-         gwarantują poczucie bezpieczeństwa;
-         dostosowują programy do potrzeb dzieci i dobierają podręczniki w taki sposób, aby nauka dawała dzieciom radość;
-         współpracują z przedszkolami, aby zapewnić uczniom klas pierwszych poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i interesujących przeżyć:
·       pogadanki dla rodziców 6 - latków organizowane w przedszkolach,
·       pomoc dziecku w poznaniu i przyzwyczajeniu się do nowego otoczenia
,·       umożliwienie rodzicom pobytu z dziećmi w szkole, oraz stałych kontaktów z nauczycielem, szczególnie w początkowym okresie nauki,
-         tworzą przyjazną atmosferę, wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz integrują rodziców ze szkołą. 

ZAJĘCIA                                                                                                                                                          

 ·      szkoła oferuje wiele ciekawych zajęć dziennych i pozalekcyjnych:·        naukę  języka angielskiego  od I klasy w ramach zajęć dziennych;·       dostosowanie zajęć z języka angielskiego (odpłatnie) do godzin lekcyjnych;
·       zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci potrzebujących pomocy;
·       zajęcia wyrównawcze;
·       gimnastyka korekcyjna;
 ·       zajęcia plastyczne;                                           
 ·       zajęcia informatyczne;                                              
 ·      imprezy i zajęcia związane z realizacją programów autorskich;  wycieczki;
·       udział w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych;
·     udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
·       andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe. 
BEZPIECZEŃSTWO
 -         zapewniamy stałą opiekę dzieciom znajdującym się na terenie szkoły;
-         współpracujemy z policją, organizując wiele spotkań z przedstawicielem policji;  
 -         uczymy dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach;   
  -         zapewniamy bezpieczeństwo przy pasach obok szkoły;
-         dbamy o to, aby w naszej szkole nie było narkotyków.                                                                                                              

TRADYCJE

 - wypracowaliśmy wiele tradycji, które weszły do kalendarza szkolnego:
·       Uroczyste pasowanie na ucznia,
·       Sprzątanie Świata
,·       Kiermasz świąteczny,
·       Apele podsumowujące pracę
,·       Dzień Babci i Dziadka,
·       Dzień Mamy i Taty,
·       Dzień Ziemi,
·       Święto wiosny,
·       Dzień sportu,
 ·        Konkurs Kolęd 
·       Konkursy i wiele innych.   
Zapraszamy do naszej szkoły!

          

 

Zmieniony ( 31.08.2016. )
 
POCZTA
Z życia szkoły
20091110_1076575231_10006.jpg
 
Top! Top!